Inklusion og støtte til elever

Inklusion, mentorstøtte og specialundervisning er en naturlig del af hverdagen på Nordsøen Fri Fagskole.

Inklusion
Inklusion indgår helt naturligt, som en del af Nordsøen Fri Fagskoles pædagogiske praksis, idet undervisningen foregår på hold med max. 12 elever. Hver eftermiddag er der yderligere allokeret undervisningskræfter til vores lektiecafe.

Formålet med inklusion er at tilgodese elevernes forskellige læringsforudsætninger i forhold til undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær. 

Når en elev tilmeldes inklusionstilbuddet, udarbejdes der i første omgang en plan for, på hvilke områder, støtten er påkrævet. Dette sker mellem eleven, skolen og elevens forældre. Herefter skal eleven i samarbejde med en underviser udarbejde en plan med beskrivelse af egne styrker, vanskeligheder, behov for særlige hensyn, indsatsområder og omfang for støtten. Planen underskrives af elev, forstander og forældre. I forløbet indgår evaluering og opfølgning på elevens inklusionsplan. Evalueringerne koordineres med elevens mentor, hvis en mentor er tilknyttet.

Mentorstøtte
Som elev på Nordsøen Fri Fagskole er det også muligt at få en mentor, hvis eleven er mellem 16 år og 20 år og i risiko for ikke at gennemføre en Ungdomsuddannelse. Ordningen træder i kraft, hvis det anbefales af en Ungdoms-og Uddannelsesvejleder i uddannelsesplanen, at eleven deltager i et afklarende og udviklende forløb, som kan være på en Fri Fagskole jf. bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, og Frie Fagskoler. Det er vigtigt, at den afgivende uddannelsesvejleder udformer en erklæring, hvor mentorordningen anbefales som et led i at understøtte elevens skoleår.

En del af mentorstøtten kan anvendes til at nedsætte forældrebetaling for skoleopholdet.

Specialundervisning
Hvis der foreligger en udtalelse fra en PPR-psykolog i forbindelse med elevens optagelse på Nordsøen Fri Fagskole, om at eleven har behov for specialundervisning i et særligt stort omfang, udarbejdes der en handleplan for specialundervisningen og for, hvordan forløbet tilrettelægges. 

Der følges løbende op på handleplanen, og den evalueres 1-2 gang årligt. Ved sidste evaluering i foråret (inden 1. marts), deltager elevens forældre, og evalueringen vil pege i retning af, hvad eleven skal efter skoleåret hos Nordsøen Fri fagskole.